Samorządowe Przedszkole Nr 133 im. O. Leona Knabita OSB w Krakowie

Samorządowe Przedszkole Nr 133
im. O. Leona Knabita OSB
30-398 Kraków ul. Benedyktyńska 4

tel: 12-267-54-08

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 133 i. O. L. Knabita w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp133.przedszkola.net.pl/

Data publikacji strony 2017-12-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2018-01-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Spełnia wymogi WCAG2.0

Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. 
Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Część plików jest niedostępna cyfrowo (skany dokumentów, mapka, brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków)

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-09-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIHT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Stożek, e-mail: przedszkole133krakow@gmail.com. Numer telefonu: 12 267-54-08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Samorządowe Przedszkole Nr 133 i. O. L. Knabita w Krakowie ma siedzibę przy ul. Benedyktyńskiej 4, filia przedszkola mieści się przy ul. Tynieckiej 122. Budynek przedszkola głównego jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Główny budynek posiada trzy  wejścia, przy których nie ma podjazdów dla wózków. Podjazd dla wózków prowadzi przez szkołę. Do wejścia głównego dla rodziców, dzieci, personelu i petentów prowadzi 10 schodów i furtka. Od strony zaplecza znajdują się dwa wejścia. Do których prowadzi brama wjazdowa i podjazd o długości 50 metrów, szerokości 5 metrów. Do jednego z wejść na zapleczu jest do pokonania 2 schody, do drugiego 4 schody.

Domofon znajduje się przy drzwiach głównego wejścia po lewej stronie na wysokości ok. 146 cm. Sale dziecięce znajdują się na dwóch poziomach: parterze i I piętrze – trzeba pokonać 23 stopnie schodów. W budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych. Łączy ona parter i   I  piętro. Szatnia dziecięca umiejscowiona jest na parterze. Toaleta na parterze dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w  pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne. Przed terenem przedszkola, wzdłuż ulicy Benedyktyńskiej, po jednej stronie znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Budynek I (filii przedszkola) nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Od bramy wjazdowej od ul. Tynieckie do parkingu przy szkole podstawowej, prowadzi podjazd dla samochodów o długości ok.  55 metrów i szerokości 3 metrów.  Brak chodnika. Chodnik jest tylko przed wejściem do przedszkola. 
Budynek jest parterowy do którego prowadzą 2 wejścia.  Wchodząc wejściem głównym, należy pokonać 2 stopienie. Z tego wejścia  korzystają: rodzice, dzieci, personel, petenci. Drugie wejście znajduje się obok, z  którego korzysta personel kuchenny. Tutaj również do pokonania są dwa stopnie. W budynku, zarówno szatnie, sale i łazienki znajdują się na jednym poziomie. Szatnia i łazienki nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Domofon przy wejściu głównym znajduje się na wysokości 140 cm. Obok przedszkola znajduje się parking ogólnodostępny dla pracowników, rodziców i petentów przedszkola i  szkoły. Brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

I
II
III
I filia 2
II filia 2

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.