Samorządowe Przedszkole Nr 133 im. O. Leona Knabita OSB w Krakowie

Samorządowe Przedszkole Nr 133
im. O. Leona Knabita OSB
30-398 Kraków ul. Benedyktyńska 4

tel: 12-267-54-08

Opłaty

 

Opłaty za przedszkole 2018/2019

 
SZANOWNI RODZICE
 
Informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (art. 52 ust. 15. Dz. u. z 2017 poz. 2203).
 
Do tej pory należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie były przedmiotem stosunków cywilnoprawnych czyli z rodzicem/prawnym opiekunem była podpisywana umowa.
Po wejściu nowej ustawy są to świadczenia pieniężne wynikające ze stosunków publicznoprawnych.
Zmiana charakteru opłat oznacza, że nie ma już podpisywania umów  z rodzicami.
Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje w drodze uchwały rady gminy.
Natomiast wysokość opłaty za żywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
Na mocy ww. przepisów rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany
do wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie i na wskazany rachunek bankowy za:
 
  1. korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki ponad 5 godzin dziennie czasu pobytu dziecka
  • 1,00 zł za każdą godzinę korzystania dziecko które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat;
  • 0,50 zł dziecko objęte Krakowską Kartą Rodzinną 3+
  • 0,50 zł dziecko objęte kartą Kraków dla Rodzin "N"
  • 0,00 zł dziecko objęte zarówno Krakowską karta Rodzinną 3+ i programem Kraków dla Rodzin "N"
     
  1. wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowywania posiłków.
 
Dyrektor przedszkola, w drodze czynności materialno-technicznych, dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego oraz liczby spożytych posiłków i przedstawia rodzicowi/opiekunowi prawnemu stosowny rachunek.
 
Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczenia należnych opłat na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym.
 
W związku z powyższym bardzo proszę o terminowe uiszczanie należności oraz regulowanie ewentualnych zaległości.
                                                                                                                                                                                   
dyrektor 
 
I
II
III
I filia 2
II filia 2

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.